Wi?cej informacji na temat tego bonusu mo?esz uzyska? klikaj?c poni?szy przycisk. Po otrzymaniu bonusu powiniene? obróci? ca?? jego sum? 10 razy w ci?gu 5 dób. Dzi?ki du?ej transparentno?ci odno?nie przyznawania bonusów. Inn? funkcj? wydaje si? by? samowykluczenie, dzi?ki któremu mo?esz zablokowa? u?ywanie z konta za...